Uchwała Nr XXXIII/248/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  DZ. U. z 2013 r. poz. 594); zm. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r., Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i 1513) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków, określoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.12.2014r. do 30.11.2015r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

Załączniki do treści

  • XXXIII/248/14 (PDF, 191,77 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/248/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-11-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-14