Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2005 roku

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK IV kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XXII/132/05
z 28 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej właność gminy Mielnik

XXII/131/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XXII/130/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

XXII/129/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

XXII/128/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010

XXII/127/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik

XXII/126/05
z 28 grudnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

XXI/125/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie podatku od posiadania psów

XXI/124/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XXI/123/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2006 r.

XXI/122/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXI/121/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XXI/120/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXI/119/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

XXI/118/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik

XXI/117/05
z 9 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

XX/116/05
z 15 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

XX/115/05
z 15 września 2005r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

XIX/114/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2005-2008

XIX/113/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

XIX/112/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody na terenie gminy Mielnik

XIX/111/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.

XIX/110/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XIX/109/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

XIX/108/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Mielnik

XIX/107/05
z 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

XVIII/106/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XVIII/105/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, z przeznaczeniem na cel publiczny- budowę obiektów strażnicy Straży Granicznej

XVIII/104/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XVIII/103/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XVIII/102/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i uchwalenia statutu

XVIII/101/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku

XVIII/100/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

XVIII/99/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne

XVIII/98/05
z 24 maja 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

XVII/97/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

XVII/96/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji oczyszczalni ścieków i przebiegu kanalizacji sanitarnej w Mielniku

XVII/95/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

XVII/94/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zasad wypłat diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

XVII/93/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym gminy Mielnik

XVII/92/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XVII/91/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

XVII/90/05
z 30 marca 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik

XVI/89/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie finansowania realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"

XVI/88/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

XVI/87/05
z 18 lutego 2005r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2005-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2005-12-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2005-12-15