Uchwała nr XXII/129/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r., zm. Nr 167, poz. 1372, z 2003r Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004r Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, z 2005r. nr 23, poz. 186, nr 132, poz. 1110, nr 155, poz. 1298, nr 179, poz. 1485) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiący załącznik uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXII_129_05_zal.pdf (PDF, 869,26 KB) Podgląd załącznika

    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - Załącznik do Uchwały nr XXII/129/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2005 roku

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-21