Uchwała Nr XIX/109/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/76/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mielniku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I Postanowienia Ogólne w § 1 dodaje się pkt 6 - 9 w brzmieniu:

"6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm).

"7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm).

"8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

"9) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

2) w rozdziale II Zadania Ośrodka

1. Dotychczasowy § 6 oznacza się § 6 ust. 1 w brzmieniu:

" 1 Ośrodek wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

2. Dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

" 2 Ośrodek wykonuje zadania własne w zakresie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

- zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-21