Uchwała Nr XVIII/101/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2005 r.

 

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-22