Uchwała nr XVIII/102/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2005 r.

 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i uchwalenia statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96) oraz art. 4, 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mielniku nadaje się nazwę Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku .

§ 2. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/137/02 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mielniku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 1278).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-21