Uchwała nr XXII/127/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2005

 

w sprawie zmiany statutu gminy Mielnik

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 102, poz. 1055, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/ Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik /Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 63, poz. 139/, zmienionego uchwałą Nr X/59/04 z dnia 26 marca 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 705/ oraz uchwałą Nr XIV/78/04 z dnia 29 września 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2045/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 90 dodaje się ust. 8 - 10 w brzmieniu:

"8. Pracownik samorządowy mianowany podlega stałej ocenie w zakresie wykonywania powierzonych zadań.

"9. Nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w każdym czasie na wniosek bezpośredniego przełożonego jest sporządzana na piśmie okresowa ocena pracownika samorządowego mianowanego wraz z wnioskami dotyczącymi jego kariery zawodowej.

"10. Szczególowe kryteria oceny oraz sposób jej przeprowadzania, tryb odwołania, ustala Rada Gminy odrębną uchwałą.

2) W załączniku Nr. 5 do statutu Gminy Mielnik - Wykaz jednostek organizacyjnych pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

3) dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

"6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-20