Uchwała Nr XXI/117/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 9 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 77.379zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6260 - 35.000zł

Dział 756 - rozdział 75615 § 0460 - 22.089zł

Dział 756 - rozdział 75618 § 0480 - 5.290zł

Dział 758 - rozdział 75814 § 0920 - 5.000zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 10.000zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77.379zł .

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 - 35.000zł

Dział 851 - rozdział 85154 § 4210 - 3.290zł

Dział 851 - rozdział 85154 § 4300 - 2.000zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 4010 - 11.800zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 4120 - 289zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 10.000zł

Dział 921 - rozdział 92109 § 2480 - 15.000zł

§ 3. Zminiejszyć plan wydatków o kwotę 350.000zł

Dział 900 - rozdział 90015 § 6050 - 350.000zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 350.000zł:

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 - 195.350zł

Dział 750 - rozdział 75022 § 3030 - 8.650zł

Dział 921 - rozdział 92109 § 2480 - 15.000zł

Dział 926 - rozdział 92695 § 6050 - 131.000zł

§ 4. Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.JD.3011-541/05 w sprawie zwiększenia dotacji na dożywianie uczniów oraz na podstawie umowy Nr 3041-44/2005 zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego - dotacja ze środków TFOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowicze.

Zmian w planie wydatków dokonano na następujące zadania:

w dziale 600 na modernizację dróg do gruntów rolnych we wsiach Tokary i Pawłowicze oraz przebudowę drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka

w dziale 750 zwiększenie na diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne w związku z zatrudnieniem pełnomocnika ds. organizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej

w dziale 851 wydatki zgodne z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych

w dziale 852 na dożywianie uczniów

w dziale 921 zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

w dziale 926 zwiększenie na modernizację zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2005r. zgodnie z złącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w wykazie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

 Dochody ogółem:  12.068.565zł
 Wydatki ogółem:  14.065.722zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16