XVII/96/16

Uchwała Nr XVII/96/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w programie osłonowym dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/146/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2010 roku pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„5)  pomoc finansowa, gdy miesięczne wydatki na zakup zleconych przez lekarza leków przekraczają kwotę 5% dochodu przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, gdy dochód tej osoby nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
b) rodzinie, gdy dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego rodziny. Dochód rodziny jest ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy  społecznej.”.

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie załącznika do programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XVII/96/16 (PDF, 174,05 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVII/96/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie osłonowym dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Data wytworzenia: 2016-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-24