XX/110/16

Uchwała Nr XX/110/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579), w związku z art. 17 ust.1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427) po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XX/110/16 (PDF, 2,02 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XX/110/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-03