Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2015 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XI/69/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2016 rok
XI/68/15
z 29 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XI/67/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wykonywania przez Gminę Mielnik działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezpłatny dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej
XI/66/15
z 29 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.
XI/65/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej - Kapituła Honorowego Obywatela Gminy Mielnik
XI/64/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok
XI/63/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025
XI/62/15
z 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
X/61/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”
X/60/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
X/59/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
X/58/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
X/57/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej
X/56/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXVI/186/2013 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
X/55/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
X/54/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
X/53/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
X/52/15
z 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
IX/51/15
z 29 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu
IX/50/15
z 29 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego
IX/49/15
z 29 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik
IX/48/15
z 29 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik
IX/47/15
z 29 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik
IX/46/15
z 29 września 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025
IX/45/15
z 29 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
VIII/44/15
z 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
VIII/43/15
z 30 lipca 2015 r.
w sprawie w określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
VIII/42/15
z 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
VII/41/15
z 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielnik
VII/40/15
z 19 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik
VII/39/15
z 19 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
VII/38/15
z 19 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik
VI/37/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
VI/36/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
VI/35/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
VI/34/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
VI/33/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2014 rok
VI/32/15
z 28 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok
V/31/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.
V/30/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik
V/29/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
V/28/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
V/27/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020".
V/26/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2015
V/25/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2015r.
V/24/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik”
V/23/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020”
V/22/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik na lata 2015 – 2020”
V/21/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pn.„Trasy Rowerowe EuroVelo".
V/20/15
z 18 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
IV/19/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2015 rok
IV/18/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
IV/17/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
IV/16/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat
IV/15/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020".
IV/14/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025
IV/13/15
z 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2015

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2015-02-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04