Uchwała Nr IV/14/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) w związku z art.121  ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVII/197/13  Rady  Gminy  Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/14/15 (PDF, 337,9 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2015 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04