Uchwała Nr V/26/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2015

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856; zm. z 2014r. poz. 1794) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • V/26/15 (PDF, 187,8 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2015 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-23