Uchwała Nr V/28/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r , poz.594, 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz.135, poz. 154, poz. 1650, z 2014r. poz.619, poz. 1188) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • V/28/15 (PDF, 217,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-23