Uchwała Nr V/30/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik

     Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645 i poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) § pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710 i § 5 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; zm. z 2002r. Nr 14, poz. 138; z 2003r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Radnemu gminy, z tytułu udziału w pracach rady, jej komisjach przysługuje dieta.

2. Bez względu na ilość posiedzeń odbytych w jednym dniu radnemu przysługuje tylko jedna dieta.

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więciej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów.

4. W przypadku gdy radny wykonuje inne powierzone obowiązki związane z reprezentowaniem Gminy, które uniemożliwiają mu obecność na sesji Rady Gminy, posiedzeniu komisji tej Rady zachowuje prawo do diety w należnej mu wysokości.

§ 2. 1. Za podstawę do ustalania wysokości diety przysługującej radnemu przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub ustaloną w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów.

2. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 64% podstawy, o której mowa w § 2 ust. 1 wypłacana z dołu w czasie dokonywanych wypłat wynagrodzeń pracowniczych bez względu na ilości posiedzeń rady, dyżurów i innych wykonywanych czynności.

3. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącym stałych komisji rady przysługuje dzienna dieta w wysokości 24% podstawy, o której mowa w § 2 ust. 1 .

4. Wiceprzewodniczącemu komisji Rady oraz pozostałym radnym przysługuje dzienna dieta w wysokości 20% podstawy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. 1. Podstawą do dokonywania wypłat diet jest lista obecności potwierdzona podpisem na sesji lub posiedzeniu komisji, a także inne potwierdzenie udziału radnego w pracach na rzecz Gminy (np. delegacja, itp).

2. Dieta jest wypłacana w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe wskazane przez radnego.

§ 4. 1. Podróże służbowe radnych zleca Przewodniczący Rady.

2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z późn. zm).

3. W przypadku przejazdów w podrózy służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy - radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w/g stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 202r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocylki i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, pzo. 271; z późn. zm.).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/93/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym gminy Mielnik.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • V/30/15 (PDF, 105,6 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-23