Uchwała Nr V/31/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.

     Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645 i poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej w wysokości - 120zł.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, naradach z Wójtem oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

3. Za każdą nieobecność sołtysa na sesji Rady Gminy lub naradzie z Wójtem potrąca się 50% diety.

§ 2. 1. Wypłaty diety dokonuje się w terminie do 10 dnia miesiąca po danym miesiącu na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy.

2. Podstawę wypłaty diety stanowi lista obecności na sesji oraz naradach z Wójtem.

3. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywa się sesja Rady Gminy lub narada z Wójtem, dieta przysługuje w pełnej wysokości.

4. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca dietę wypłaca się w wysokości proporcji do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety o której mowa w §1.

5. W razie zbiegu prawa do diet przysługujących radnemu będącego zarazem sołtysem, osobom tym przysługuje jedna dieta w najwyższej ustalonej wysokości.

6. Sołtysi za miesiąc przerwy wakacyjnej nie otrzymują diety. Przerwą wakacyjną jest jeden miesiąc w przedziale od lipca do sierpnia, w którym nie odbyła się żadna sesja.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/94/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • V/31/15 (PDF, 97,97 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-23