Uchwała Nr VII/41/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r., poz. 379, poz. 1072), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) oraz Uchwały Nr XXXIII/246/14 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3741), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na następujących nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielnik, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1) działka nr 216, obręb Maćkowicze, KW BI3P/00035034/7,
2) działka nr 217, obręb Maćkowicze, KW BI3P/00035034/7,
3) działka nr 192, obręb Maćkowicze, KW BI3P/00035034/7,
4) działka nr 44, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
5) działka nr 105, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
6) działka nr 108, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
7) działka nr 309, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
8) działka nr 310, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
9) działka nr 842, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
10) działka nr 843/2, obręb Osłowo, KW BI3P/00034577/8,
11) działka nr 4979, obręb Mielnik, KW BI3P/00018169/7,
12) działka nr 5049/4, obręb Mielnik, KW BI3P/00003899/5,
13) działka nr 5053, obręb Mielnik, KW BI3P/00003899/5,
14) działka nr 5060, obręb Mielnik, KW BI3P/00000521/4,
15) działka nr 4861, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
16) działka nr 4911, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
17) działka nr 4970, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
18) działka nr 4986, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
19) działka nr 5059, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
20) działka nr 5068/1, obręb Mielnik,
21) działka nr 5068/2, obręb Mielnik,
22) działka nr 5196/20, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
23) działka nr 5080, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
24) działka nr 5123/1, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
25) działka nr 5150, obręb Mielnik, KW BI3P/00034417/9,
26) działka nr 70, obręb Mętna, KW BI3P/00035237/0,
27) działka nr 144, obręb Mętna, KW BI3P/00035237/0,
28) działka nr 147, obręb Mętna, KW BI3P/00035237/0,
29) działka nr 8/1, obręb Adamowo, KW BI3P/00018737/0.

2. Ustanowienie służebności nastąpi odpłatnie, na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a.

3. Służebność, o której mowa w ust. 1 polega na prawie udostępnienia w/w nieruchomości gminnych w związku z przebudową po istniejącej trasie linii napowietrznej wysokiego napięcia 110kV relacji GPZ Siemiatycze- GPZ Adamowo w miejscowościach Maćkowicze, Osłowo, Mielnik, Mętna, Adamowo, gmina Mielnik. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie notarialnej o ustanowieniu służebności przesyłu.

4. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonym o podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • VII/41/15 (PDF, 102,09 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-06-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-22