Uchwała Nr XI/66/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890); w związkuz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września  2015r. wprowadza się nastepujace zmiany:

1. Dział: Taryfowe grupy odbiorców usług, zmienia się brzmienie na: "W zakresie odprowadzenia ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług: Grupa 1 i Grupa 2. Grupa 1 obejmuje odbiorców tj. gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych, którzy posiadają przyłącza grawitacyjne. Grupa 2 obejmuje odbiorców tj. gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych, którzy mają przyłącza ciśnieniowe".

2. W tabeli: Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

a) Kolumna 2 wiersz 1 zmienia brzmienie na: "Odbiorcy z przyłączami grawitacyjnymi",
b) Dodaje się wiersz 2 w brzmieniu: kolumna 2 - "Odbiorcy z przyłączami ciśnieniowymi", kolumna 3 - "Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków", kolumna 4 - "5,09", kolumna 5 - "5,50", kolumna 6 - "zł/m3".

3. Dział: Warunki stosowania cen, zmienia się brzmienie na: "Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego odprowadzania ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele handlowe i odbiorców przemysłowych. Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujacych przepisów prawnych oraz statutowych zakładu".

§ 2. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzone zmiany w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Taryfa obowiązuje od dnia podjęcia uchwały do 30 listopada 2016r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XI/66/15 (PDF, 99,94 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-04