Data wydania 2004-03-26
Numer X/59/04
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielnik
UCHWAŁA Nr X/59/04
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568/ uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W Statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319/ wprowadza się nastepującą zmianę:

 1) W § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3"    Pieczęcią urzędową gminy jest metalowa pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy pośrodku i nazwą w otoku Urząd Gminy Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2004-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-09