Data wydania 2004-09-29
Numer XIV/78/04
w sprawie w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik
UCHWAŁA Nr XIV/78/04
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63, poz. 1319) oraz uchwały Nr X/59/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 37, poz. 705) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 38 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały Rady stanowiące odrębne dokumenty oznacza się kolejnymi cyframi rzymskimi, kolejnym w kadencji numerem uchwały - cyframi arabskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

2) w § 48 ust. 1 po wyrazie Przewodniczącego dodaje się przecinek oraz wyraz Wiceprzewodniczącego.

3) rozdział XI otrzymuje brzmienie:
"ROZPATRYWANIE SKARG PRZEZ RADĘ.

§ 91.1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy, chyba że przepisy szczególne określają inne organy właściwe do rozpatrzenia skargi.

2. Skargi wpływające do Urzędu Gminy wpisuje się do rejestru skarg.

3. Przewodniczący Rady kieruje skargę do odpowiedniej merytorycznie Komisji Rady. Komisja w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy może przeprowadzić kontrolę, rozmowy oraz przesłuchania osób. Z podejmowanych czynności Komisja sporządza protokół.

4. Komisja przedstawia wyniki badania zarzutów do rozpatrzenia Radzie.

5. Rada Gminy, po rozpatrzeniu dokumentacji związanej z badaniem skargi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji dotyczącym skargi, zajmuje stanowisko w formie uchwały.

6. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego zgodnie z przepisami Kodesksu Postępowania Administracyjnego.

7. Procedura załatwiania skarg jest jawna.
4) rozdział XII otrzymuje brzmienie:
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 92. Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2004-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-09