Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2006 roku

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy :

III/18/06
z 28 grudnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

III/17/06
z 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

III/16/06
z 28 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.

III/15/06
z 28 grudnia 2006r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik

III/14/06
z 28 grudnia 2006r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

II/13/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mielnik do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach

II/12/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

II/11/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mielnik

II/10/06
z 7 grudnia 2006r.

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

II/9/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

II/8/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

II/7/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Mielnik

II/6/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik.

II/5/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielnik

II/4/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Mielnik.

II/3/06
z 7 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik

I/2/06
z 24 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

I/1/06
z 24 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK IV kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy :

XXVII/161/06
z 19 września 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

XXVII/160/06
z 19 września 2006r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXVII/159/06
z 19 września 2006r.

w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXVII/158/06
z 19 września 2006r.

w sprawie uchwalenia cen i opłat za wodę dostarczaną z ujęcia wody zlokalizowanego w Mielniku

XXVII/157/06
z 19 września 2006r.

w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych, ustalenia źródła dochodów oraz ich przeznaczenia

XXVII/156/06
z 19 września 2006r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XXVII/155/06
z 19 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

XXVI/154/06
z 6 lipca 2006r.

w sprawie wyposażenia w majątek Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

XXVI/153/06
z 6 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

XXV/152/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia opinii o propozycji planu Aglomeracji Mielnik w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

XXV/151/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół w Mielniku

XXV/150/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

XXV/149/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010

XXV/148/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Głogi”

XXV/147/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku

XXV/146/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

XXV/145/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie podziału gminy Mielnik na obwody głosowania

XXV/144/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik

XXV/143/06
z 22 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

XXIV/142/06
z 11 kwietnia 2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

XXIV/141/06
z 11 kwietnia 2006r.

w sprawie opłaty administracyjnej

XXIV/140/06
z 11 kwietnia 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XXIII/139/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin

XXIII/138/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejsowości Mielnik statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowiej

XXIII/137/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielnik

XXIII/136/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Mielnik

XXIII/135/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(dla tej uchwały zostało przeprowadzone postępowanie nadzorcze ...
 - wyniki postępowania nadzorczego
 - skorygowane formularze - załączniki do Uchwały Nr XXIII/135/06)

XXIII/134/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie budżetu gminy na 2006r.

XXIII/133/06
z 16 marca 2006r.

w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2006-03-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-20