UCHWAŁA NR III/14/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1.

1. Z budżetu Gminy Mielnik mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewninia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych.

§ 2.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archelogicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

7) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem dla tego zabytku kolorystyki,

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych oddrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

12) wykonanie izolacji przciwwilgociowej,

13) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7-12,

14) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3.

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2. Jeżeli zabytek o którym mowa w ust. 1 posiada wyjatkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1 wymaga niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przeznaczonej z budżetu Gminy Mielnik wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4.

1 Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia15 pażdziernika każdego roku poprzedzającego rok na który udzielana jest dotacja, przy czym w roku 2007 dopuszczalne jest złożenie wniosku w 2 terminach tj. w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały i do 15 pażdziernika .

3. Termin o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy wniosków o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

4.Wnioski o przyznanie dotacji Wójt przedstawia do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy.

§ 5.

1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielać dotacji,

7) informację o wysokości zaangażowanych środków własnych,

8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

3) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

4) dokumentację fotograficzną obiektu,

3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 6.

1. Rada Gminy corocznie ustala w budżecie gminy wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

2. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale budżetowej określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie, których przyznano dotację,

3) kwotę przyznanej dotacji.

§ 7.

1. Przekazanie dotacji nastepuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) tryb kontroli wykonywania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikowych,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

8) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

2. Wójt Gminy określi wzór umowy o udzielenie dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy.

4. Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)kserokopie faktur i rachunków,

3)zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania, nazwy wydatku oraz jego kwoty z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury,

4)protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót oraz przedstawiciela Wójta Gminy,

5)protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy - prawo zamówień publicznych,

6)oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

§ 8.

Wójt Gminy prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Mielnik.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • III_14_06_zal.pdf (PDF, 34,54 KB) Podgląd załącznika

    WNIOSEK o udzielenie ze środków Gminy Mielnik dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (Załącznik do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-29