UCHWAŁA NR XXIII / 133 / 06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 16 marca 2006 roku

 

w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 102, poz. 1055, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 278; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1034, Nr 167, poz 1400, Nr 249, poz. 2104/ Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2006r. Gminny Zespół Oświaty w Mielniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-21