Uchwała nr XXIII/136/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Mielnik

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zm. z 2002, Nr 113, poz. 984, z 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005, Nr 85, poz. 729; Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1 Uchwala się regulamin dostarczania wody w gminie Mielnik, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/143/02 Rady Gminy Mielnik z dnia 30.09.2002r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-20