Uchwała Nr XXIV/141/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2006r.

 

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1994r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

  1. od wypisu- 40 zł
  2. od wyrysu- 10 zł

§ 2. Obowiązek uiszczania opłaty administracyjnej powstaje z chwilą dokonania czynności wymienionej w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/87/2000 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie opłaty administracyjnej, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/133/02 z dnia 21 czerwca 2002r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-04-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-04-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-04-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-04-12