Data wydania 2007-09-28
Numer X/42/07
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR X/42/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 9.133zł.

Dział 852 – rozdział 85213 § 2010 – 500zł.
Dział 852 – rozdział 85214 § 2010 – 6.782zł.
Dział 852 – rozdział 85219 § 2030 – 1.411zł.
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 - 440zł.

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MD.3011-360/07 dotacja celowa na składkę zdrowotną od świadczeń z pomocy społecznej, FBII.MD.3011-343/07 dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych, FB.II.MC.3011-307/07 dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz FB.II.BB.3011-341/07 na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.133zł.

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 500zł.
Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 6.782zł.
Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 1.411zł.
Dział 854 rozdział 85415 § 3260 - 440zł.

§ 2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałmi i paragrafami na kwotę 695.651zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 12.292.226zł

Wydatki ogółem: 14.332.614zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-10-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-02