UCHWAŁA NR IX/39/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia wykazu zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 przewidywanych do realizacji i finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 206 ust. 3-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708,Nr 170, 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 przy realizacji których planowany jest udział środków z RPOWP stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Planowane środki na realizację zadań określonych w § 1 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • IX/39/07_zal1 (PDF, 63,19 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/39/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 14 sierpnia 2007 roku (WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2008 - 2010 PRZY REALIZACJI, KTÓRYCH PLANOWANY JEST UDZIAŁ ŚRODKÓW Z RPOWP)

  • IX/39/07_zal2 (PDF, 65,22 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/39/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 14 sierpnia 2007 roku (Planowane środki na realizację programów operacyjnych w latach 2008-2010)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-17