Data wydania 2007-09-28
Numer X/41/07
w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań objętych dotacją

UCHWAŁA NR X/41/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 września 2007 roku


w sprawie trybu postępowania o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań objętych dotacją.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 39, poz. 2019; Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Mielnik może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

2. Dotacja celowa przeznaczona będzie w szczególności na prace związane z wykonaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki.

3. Spółka wodna może uzyskać dotację celową do wysokości 75% wartości faktycznie wykonanych i udokumentowanych prac konserwacyjnch.

4. Przyznanie dotacji określonej w ust. 3 uzależnione jest od sfinansowania przez spółkę wodną co najmniej 25% kosztów realizowanego zadania.

§ 2.1. Dotację na realizację zadań przyznaje się na wniosek złożony przez spółkę wodną.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 października każdego roku poprzedzającego rok na który udzielona jest dotacja wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

3) oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4) kosztorys ofertowy wraz z mapą poglądową planowych robót, przedmiar robót sporządzony przez osobę uprawnioną.

4. Wniosek złożony po terminie określonym w § 2 ust. 2 , pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Wniosek o przyznanie dotacji Wójt przedstawia do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy.

§ 3.1 Rada Gminy corocznie ustala w budżecie gminy wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

2. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) kwotę przyznanej dotacji.

§ 4.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) zakres planowanych robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej pomocy finansowej i tryb przekazania dotacji,

3) sposób i termin rozliczania dotacji celowej,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Wójt Gminy określi wzór umowy o udzielenie dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji spółka wodna w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania robót Wójtowi Gminy.

4. Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;

2) kserokopie faktur i rachunków;

3) zestawienie rachunków i faktur dołączonych do sprawozdania, nazwy wydatku oraz jego kwoty z określeniem środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury;

4) protokół odbioru przez właściwe służby oraz przedstawiciela Wójta Gminy;

5) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego.

5. Wzór sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

6. Wójt Gminy może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie.

7. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

8. Spółka otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie,dotacja podlega w całości zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu na to konto.

§ 5.1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania.Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.

2. Spółka wodna realizująca zadanie zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

§6. Rozliczenia wykorzystania dotacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • X/41/07 (uchwała) (PDF, 74,77 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR X/41/07 RADY GMINY MIELNIK z dnia 28 września 2007 roku

  • X/41/07 (zał.1) (PDF, 41,46 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/41/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007 roku (WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej)

  • X/41/07 (zał.2) (PDF, 65,61 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/41/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2007 roku (SPRAWOZDANIE z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-10-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-02