UCHWAŁA NR VIII/33/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 4 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

     Na podstawie art 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r Nr 236,poz. 2008; z 2006r Nr 144,poz.1042 )  Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. 1.Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnych wysypisk odpadów  komunalnych, w wysokości :

1) za odbiór jednego pojemnika odpadów komunalnych :

- o pojemności 120 l – 3,80 zł,
- o pojemności 240 l – 9 zł,
- o pojemności 360 l – 14 zł,
- o pojemności 660 l – 17 zł,
- o pojemności 770 l – 19 zł,
- o pojemności 1100 l – 24 zł.

2) za odbiór jednego worka foliowego odpadów komunalnych :

-  o pojemności 120 l – 3,80 zł,
-  o pojemności 60 l – 3 zł.

3) za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych :

- za odbiór i transport 1m3 - 15 zł .

4) za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na wysypisku gminnym :

- za 1 Mg odpadów – 23 zł .

2. Do kwoty należności za odbiór odpadów,  odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz za korzystanie z gminnego wysypiska, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

3.W przypadku gdy odpady komunalne stałe są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 , pomniejsza się o 20%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13