UCHWAŁA NR IV/25/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego Uchwała Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63, poz. 1319, zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045, z 2006r. Nr 25, poz. 336) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2007 rok w brzmieniu określonym w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Mielnik

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02