UCHWAŁA NR IV/23/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik

     Na podstawie art.30 ust. 6 i art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 , Nr 170 , poz. 1218  , Nr 220 , poz. 1600, z 2007r Nr 17 , poz. 95) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik , stanowiący następujące załączniki :

1) Załącznik Nr 1 - Dodatek motywacyjny ,

2) Załącznik Nr 2 - Dodatek funkcyjny ,

3) Załącznik Nr 3 - Dodatek za warunki pracy ,

4) Załącznik Nr 4 - Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ,

5) Załącznik Nr 5 - Dodatek mieszkaniowy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007r do dnia 31 grudnia 2007r.

Przewodniczący   Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02