UCHWAŁA NR IX/36/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 14 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791)

Rada Gminy uchwala,  co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000zł.

Dział 756 - rozdział 75621 § 0010 - 60.000zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.000zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 - 60.000zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.000zł

Dział 010 - rozdział 01010 § 6050 -   120.000zł

Budowa wodociągu Moszczona Królewska - Olchowicze.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.000zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 6050 -   120.000zł

Budowa budynku gospodarczo- garażowego przy Urzędzie Gminy Mielnik

§ 3.Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:              12.260.128zł

2) Wydatki ogółem:               14.300.516zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-17