UCHWAŁA NR VIII/34/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 04 lipca 2007roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 102 poz. 1055, Nr 181, poz. 1337), w związku z art.17 ust. 1 pkt 11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006r. Nr 144, poz. 1043 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W celu pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb zyciowych, zapewnienia opieki higienicznej, zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę mozliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem przyznaje się pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się w formie decyzji osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

§ 3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

§ 4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sa odpłatne, a jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu okreslonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej są bezpłatne.

§ 5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

2) opiekę higieniczną;

3) pielęgnację zleconą przez lekarza;

4) pomoc w przygotowaniu posiłków;

5) inne potrzeby wynikajace z potrzeb podopiecznego.

§ 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według nizej podanej tabeli:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrazony w %

Osoby samotne

Osoby w rodzinie

do 100 %

0%

0%

101% - 150%

10%

25%

151%-200%

15%

35%

201%-250%

25%

50%

251%-300%

50%

100%

Powyżej 300%

100%

100%

§ 7. Wysokość odpłatności za usługi określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji przyznającej usługi.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, jeżeli:

1) Usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie;

2) Usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych;

3) Wystapiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

§ 9. Okres na jaki odpłatność może być obniżona nie może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciagu roku kalendarzowego.

§ 10. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być opłacana w wysokości i terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13