UCHWAŁA NR VIII/32/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 4 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 65.000zł

Dział 700 – rozdział 70005 § 0770 – 65.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.000zł

Dział 900 – rozdział 90017 § 6210 – 65.000zł

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych przeznacza się na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 27.500zł

Dział 800 – rozdział 80101 § 2708 – 27.500zł

Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 27.500zł

Dział 800 – rozdział 80101 § 2709 – 27.500zł

§ 3. Dokonać przeniesień na kwotę 235.845zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan przychodów zakładu budżetowego o kwotę 250.000zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego o kwotę 250.000zł. Rezygnuje się zrealizacji zadania „budowa wiaty garażowej wraz z ogrodzeniem”. Plan przychodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 12.200.128zł

2) Wydatki ogółem: 14.240.516zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13