UCHWAŁA NR IV/20/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 lutego 2007 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/122/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego  Nr 4, poz. 54) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  Rady  Gminy

Stefan Troc


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

Załączniki do treści

  • 20070302142853.pdf (PDF, 53,74 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik (Załącznik Nr 3) do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2007r. (Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02