UCHWAŁA NR V/29/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia  29 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

     Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 7 ust. 5, art. 8 pkt. 31 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacyji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz terści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 25, poz. 162) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1. Powiadamia się Panią Łarysę Kierkowicz - Skarbnika Gminy Mielnik, Pana Piotra Wysockiego - Sekretarza Gminy Mielnik o obowiązku wynikającym z atr. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 25, poz. 162), przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w rozumeniu art. 4 pkt. 32 w/w ustawy.

§ 2. Oświadczenie lustracyjne należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały do Rady Gminy Mielnik.

§ 3. Nie dopełnienie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustarcyjnego w terminie organowi określonemu w § 2 niniejszej uchwały skutkować będzie pozbawieniu z mocy prawa funkcji publicznej, z dniem w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 4. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Mielnik do przejęcia w imieniu Rady Gminy Mielnik oświadczenia lustracyjnego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz do przekazania założonego oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 5. Ustawa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-04-02