UCHWAŁA NR IX/38/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 13 pkt. 2 i art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883) uchwala się co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXIV/141/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-17