UCHWAŁA NR VI/30/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik

     Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe- Zakład Gospodarki Komunlanej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Mielnik w wysokości:

- cena 1m3 wody- 1,70 zł

- opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczałtowych od podłączenia- 1,80 zł

       2. Ceny wymienione w pkt 1 nie zawierają podatku VAT.

§ 2. Taryfa obowiązuje od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r.

§ 3. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowe ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mielnik.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13