UCHWAŁA NR V/27/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia  29 marca 2007 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r0 Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom

1) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 30000 zł  /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

2) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace restauratorskie w wysokości  30 000zł / słownie: trzydzieści tysięcy złotych /

3) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 35 000 zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych /

4) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Niemirowie na prace restauratorskie w wysokości  25 000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych /

5) Parafii Prawosławnej p.w. Matki Boskiej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace budowlane i konserwatorskie w wysokości 30 000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych /

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-04-02