UCHWAŁA NR IV/22/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28.02.2007 roku

 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, nr 180 poz. 1493; z 2006r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/76/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku / Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2043/ wprowadza się następujące zmiany:

1)      w rozdziale III Struktura Organizacyjna Ośrodka dotychczasowy § 8 oznacza się § 8 ust.1 w brzmieniu:

„ 1. W  Ośrodku zatrudnia się jednego pracownika socjalnego

2)      dodaje się ust.2 w brzmieniu:

„ 2. W Ośrodku tworzy się jednoosobowe stanowisko do realizacji zadań wynikających z ustawy  o świadczeniach rodzinnych a także ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej

§ 2. W rozdziale IV Zadania i kompetencje kierownika § 17 otrzymuje brzmienie:

„ 17 Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02