UCHWAŁA Nr IX/35/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624; z 2002r. Nr 10, poz.96;
z 2003r. Nr 146, poz.1416; z 2004r. Nr 66, poz.606; z 2005r. Nr 10, poz.75; z 2007r. Nr 35, poz.222) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zespołowi Szkół w Mielniku nadaje się  imię „Unii Mielnickiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/35/07 Rady Gminy Mielnik

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Mielniku

     Przepisy art. 58 ust.1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty upoważniają Radę Gminy do określenia nazwy szkoły.

     W dniach 28-29 września 2006 roku w Zespole Szkół w Mielniku odbyło się głosowanie w wyniku którego społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele) oraz zainteresowani mieszkańcy naszej gminy zdecydowali, iż Zespół Szkół w Mielniku będzie nosił imię „Unii Mielnickiej”.

Wybór imienia nawiązuje do szczytnych postanowień Unii Mielnickiej, z których naszym zdaniem najważniejszym jest, iż „zgodą, małe rzeczy rosną, niezgodą największe się rozpadają”.

Chcemy, aby ta myśl przyświecała nam w naszym życiu i naszej działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-17