UCHWAŁA NR IV/19/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia  28 lutego 2007r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128) oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z 2005r. zm. Nr169, poz.1420, z 2006r. Nr45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr249, poz.1832 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości: 11.961.836zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości:  14.002.224zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją  zadań zleconych 877.478zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) 4) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.040.388zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 130.000zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się, limit  wydatków na zadania  inwestycyjne w 2007r. w wysokości - 2.238.308zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 700.000zł w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 107.300zł i wydatków w kwocie 109.842zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 1.524.416zł w tym dotacja z budżetu 579.336zł oraz plan wydatków w kwocie 1.459.108zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 644.400zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w kwocie 3.547zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.600zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 20.100zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 13. Dochody budżetu w kwocie 39.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków  polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy.

3) zaciągania długu (zobowiązań ) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację).

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000zł.

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02