UCHWAŁA NR IV/21/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm. z 2004 r Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r Nr 94, poz. 651) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala „Program współpracy w 2007r Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm. z 2004r Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 94, poz. 651)” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • 20070302121602.pdf (PDF, 75,33 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2007r.(Program współpracy w 2007 roku Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publi

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02