UCHWAŁA NR IX/37/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

o zmianie Uchwały Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

     Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/33/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnych wysypisk odpadów komunalnych w wysokości:

1) za odbiór jednego pojemnika odpadów komunalnych:

a) o pojemności 120 l      -   5,00 zł,

b) o pojemności 240 l      -   9,00 zł,

c) o pojemności 360 l      - 14,00 zł,

d) o pojemności 660 l      - 17,00 zł,

e) o pojemności 770 l      - 19,00 zł,

f) o pojemności 1100 l     - 24,00 zł.

2)  za odbiór jednego worka foliowego odpadów komunalnych:

a) o pojemności 60 l       -   3,00 zł,

b) o pojemności 120 l     -   5,00 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-17