Uchwała Nr VI/31/07

Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 157.816zł

Dział 010 - rozdział 01010 § 0920-

10.632zł

Dział 010 - rozdział 01095 § 2010-

3.594zł

Dział 750 - rozdział 75053 § 2330-

5.114zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 2708-

110.000zł

Dział 852 - rozdział 85278 § 2010-

8.176zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030-

20.300zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 157.816zł

Dział 010 - rozdział 01095 § 4300

-

70zł

§ 4430

-

3.524zł

Dział 750 - rozdział 75053 § 3030-

3.375zł

§ 4010

-

850zł

§ 4110

-

146zł

§ 4120

-

21zł

§ 4210

-

526zł

§ 4410

-

196zł

Dział 801- rozdział 80101 § 4018

-

5.126zł

§ 4118

-

1.117zł

§ 4128

-

157zł

§ 4178

-

42.570zł

§ 4218

-

16.460zł

§ 4248

-

4.450zł

§ 4308

-

34.040zł

§ 4418

-

6.080zł

Dział 852 - rozdział 85278 § 3110

-

8.176zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 3020

-

5.632zł

§ 3110

-

20.300zł

Dział 900 - rozdział 90002 § 4170

-

5.000zł

Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MD.3011/158/07 w sprawie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; pisma Nr FB.II.MD.3011/160/07 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.; pisma Nr FB.II.MC.3011-127/07 w sprawie zwiększenia dotacji na dożywianie zgodnie z programem „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz umowy Nr R/G Nr 77/07 zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie przeprowadzenia referendum i umowy nr WSE/2.1a/2007/55 na dofinansowanie projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkól Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Dokonać przeniesień na kwotę 97.045zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów zakładu budżetowego o kwotę 692.164zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego o kwotę 678.620zł. Plan przychodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:  12.131.516zł
2) Wydatki ogółem:  14.171.904zł
3) Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-13