UCHWAŁA NR V/28/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U.Nr 46, poz. 430 ) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli .

§ 2. 1.Przyjmuje się plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik do uchwały.

       2.Ze środków określonych w § 1 dofinansowywane mogą być następujące formy i specjalności kształcenia:

1) studia podyplomowe w zakresie: terapia pedagogiczna, muzyka, języki obce, psychologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3) szkolenia rad pedagogicznych.

       3.Wysokość dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące dokształcanie i doskonalenie zawodowe wynosi 50% opłaty semestralnej, nie więcej jednak niż 1400zł .

       4.Szczegółowe zasady dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielem.

§ 3. O wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego w ramach przyznanych środków i uwzględniając potrzeby szkoły, decyduje dyrektor szkoły - w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.

§ 4. 1.Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpić może po złożeniu przez nauczyciela:

1) wniosku o dofinansowanie , zatwierdzonego przez dyrektora lub odpowiednio - przez Wójta Gminy ,

2) potwierdzenia dokonania opłaty za daną formę dokształcania ( oryginalne faktury lub rachunki wystawione przez podmiot prowadzący dokształcanie ),

3) zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki .

       2.Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w kasie szkoły lub na wskazany rachunek bankowy .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

 

Załączniki do treści

  • 20070402103509.pdf (PDF, 54,39 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2007 r. (PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIKU NA ROK 2007)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-04-02