Data wydania 2007-11-23
Numer XI/46/07
w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

Uchwała nr XI/46/07
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych


Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnych wysypisk odpadów komunalnych w wysokości:

1) za odbiór jednego pojemnika odpadów komunalnych:

a) o pojemności 120 l- 7,50 zł,
b) o pojemności 240 l- 13,50 zł,
c) o pojemności 360 l- 21,00 zł,
d) o pojemności 660 l- 25,50 zł,
e) o pojemności 770 l- 28,50 zł,

f) o pojemności 1100 l- 36,00 zł.

2) za odbiór jednego worka foliowego odpadów komunalnych:

a) o pojemności 60 l- 4,00 zł,

b) o pojemności 120 l- 7,50 zł.

3) za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych :

a) za odbiór i transport 1m³ - 15zł.

4) za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na wysypisku gminnym :

a) za 1 Mg odpadów – 85,00zł

2 Do kwoty należności za odbiór odpadów, odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz za korzystanie z gminnego wysypiska, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Mielnik Nr VIII/33/07 z dnia 4 lipca 2007 roku i Nr IX/37/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XI/46/07 (PDF, 65,6 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XI/46/07 RADY GMINY MIELNIK z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-11-28