Data wydania 2007-11-23
Numer XI/47/07
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 

Uchwała Nr XI/47/07
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441;Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 44.811zł.

Dział 600 – rozdział 60016 § 6260 – 40.000zł.
Dział 756 – rozdział 75618 § 0480 – 1.178zł.
Dział 801 – rozdział 80195 § 2030 - 873zł.
Dział 852 – rozdział 85214 § 2010 - 2.200zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 - 560zł.

Zmian dokonano na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiegow sprawie udzielenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi oraz pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-468/07, FB.II.BB.3011-476/07, FB.II.MD.3011-520/07, FB.II.BB.3011-469/07 na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju, dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.811zł.

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 – 40.000zł.
Dział 801 - rozdział 80195 § 4240 - 873zł.
Dział 851 - rozdział 85154 § 4170 – 1.178zł.
Dział 852 - rozdział 85214 § 3110 - 2.200zł.
Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 - 560zł.

§ 2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałmi i paragrafami na kwotę 106.656zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r. stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 12.362.658zł
Wydatki ogółem: 14.403.046zł

Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-11-28