Data wydania 2007-11-23
Numer XI/49/07
w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mielnik

Uchwała Nr XI/49/07
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mielnik

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Mielnik.

§ 2. Ustala się statut Młodzieżowej Rady Gminy Mielnik określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania, stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Mielnik określa się na dzień 20 grudnia 2007 roku.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-11-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-11-28