Data wydania 2007-12-19
Numer XII/50/07
w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XII/50/07
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z nowouruchomioną działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. Euro.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie nowouruchomionej działalności gospodarczej.
2. Przez nowouruchomioną działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą podjętą po raz pierwszy na terenie Gminy Mielnik. Za nowouruchomioną działalność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy działalność gospodarcza podejmowana jest w następstwie zmiany właściciela lub zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmiany firmy.

§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowowybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.

§ 5. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 2 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik,
b) zatrudnią minimum 3 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzli działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik;

2) 3 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik,
b) zatrudnią minimum 10 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzli działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik;

3) 4 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik,
b) zatrudnią minimum 20 pracowników,
c) dotychczas nie prowadzli działalności gospodarczej na terenie gminy Mielnik.

§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowowybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

1) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 10 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;
2) na okres 3 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 20 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat;
3) na okres 4 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 30 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

§ 7. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do złożenia:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata kalendarzowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,
4) oświadczenia, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 roku).

§ 8. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata kalendarzowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi udzielone zostało niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,
4) oświadczenia w formie pisemnej, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 roku).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-12-21